fbpx

Skip links

Privacy statement

Privacy statement

Tribe vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn.

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tribe Group B.V., Burgemeester Stramanweg 97c, 1191 EA Ouderkerk a/d Amstel (hierna ‘Tribe’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Tribe Group B.V. is daarbij de Verwerkingsverantwoordelijke voor alle onderdelen van Tribe. Deze onderdelen van Tribe zijn:

Tribe Company B.V., Tribe Events B.V., Tribe Sports Group B.V., Tribe Hospitality B.V., Tribe Boekingen B.V., Tribe Music B.V., Last Omega B.V., 360 Events B.V., Zand B.V. en Send your Info B.V.

Tribe is de Verwerkingsverantwoordelijke als:
– u een artiest/evenement boekt bij Tribe (bijvoorbeeld via Tribe Boekingen)
– u een ticket voor een evenement koopt en als Tribe de organisator van dat evenement is. Tribe is o.a. de organisator van Strandfestival Zand;
– u een Tribe website bezoekt;
– u een vraag aan Tribe stelt of informatie opvraagt bij Tribe;
– u zich inschrijft voor een nieuwbrief van Tribe.

Voor bepaalde evenementen is Tribe niet de organisator, maar een producent/uitvoerder. Bij die evenementen is Tribe de Verwerker voor de organisator en is de organisator de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacystatement van de organisator.
Dit geldt o.a. bijvoorbeeld voor de volgende evenementen:

– De Vrienden van Amstel LIVE! (privacystatement Heineken)
– KNVB Voetbalkampen (privacystatement KNVB)
– De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! (privacystatement Vliegende Vrienden)
– Nickelodeon Familie Festival (privacystatement Nickelodeon)

Welke persoonsgegevens verzamelt Tribe?

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

– uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– uw e-mailadres en/of telefoonnummers
– gegevens over tickets, gegevens over (te bezoeken) events, congressen en beurzen
– financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betalingen
– gegevens over eventueel te verkrijgen ‘goodie-bags’, over specifieke wensen t.a.v. bijvoorbeeld catering of ten behoeve van specifieke voorzieningen i.v.m. een handicap of beperking
– informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en uw interesses
– informatie over uw feedback over Tribe en evenementen
– alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van serviceverleners die voor Tribe diensten verrichten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Tribe verwerkt uw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als Tribe er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van Tribe zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. Tribe kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:

a) De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:
– het aankopen van een (e-)ticket;
– het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
– het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

b) Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events, zoals bijvoorbeeld tijden, weersverwachting, vervoer etc.

c) Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:
– ticket- en toegangscontrole;
– het verzorgen van specifieke voorzieningen;
– het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen.

d) Het uitvoeren van promotionele activiteiten van Tribe en van partners van Tribe.

e) Om Tribe in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.

f) Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.

g) Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.

h) Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Tribe gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte Tribe-event of afgenomen dienst of product. U kunt zich voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan afmelden@tribecompany.com.

Tribe gebruikt contactgegevens voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die Tribe organiseert of produceert als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven (inschrijven voor nieuwbrief). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan afmelden@tribecompany.com.

Tribe zal uw contactgegevens voor promotionele activiteiten van partners alleen aan partners ter beschikking stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan afmelden@tribecompany.com.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Tribe verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door Tribe te leveren dienst of tenzij Tribe daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Tribe gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en Serviceverleners die voor Tribe diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Tribe heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Als wij uw gegevens doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze
leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract op basis van EU-modelbepalingen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Tribe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

Tribe zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Tribe neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te
beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

– U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van u door Tribe vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens
worden gebruikt.
– U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van
mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering
van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze
persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken
of bezwaren te beoordelen.
– U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan Tribe Company, t.a.v. Juridische Zaken, Burgemeester Stramanweg 97C, 1191 EA Ouderkerk a/d Amstel . Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar privacy@tribecompany.com.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en
uw rechten, kunt u zich wenden tot privacy@tribecompany.com.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Tribe met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij Tribe. U kunt zich wenden tot privacy@tribecompany.com.

Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop Tribe met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Privacy statement

 1. Algemeen

Deze website is van Tribe Group B.V., Burgemeester Stramanweg 97c, 1191EA Ouderkerk a/d Amstel (hierna te noemen: ‘Tribe).

Tribe acht privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Tribe houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van ondernemingen en handelsnamen van het concern Tribe Group B.V. (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle websites en apps). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van het concern. Onder Tribe Group B.V. vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen: Tribe Company B.V., Tribe Events B.V., Tribe Brands B.V., Tribe Sports Group B.V., Tribe Hospitality B.V., Tribe Boekingen B.V., Artist Avenue B.V., NR. 1 (Nummer Eins), Tribe Music B.V., Last Omega B.V., 360 Events B.V., Zand B.V.

 1. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@tribecompany.com.

 1. Soort gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt

Tribe verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Tribe ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Tribe is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 1. Doeleinden van de verwerking

Tribe verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:

 1. a) het aankopen van een (e-)ticket;
 2. b) het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
 3. c) het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. events, tijden, vervoer, etc.

2) De goede bedrijfsvoering, zoals voor;

 • a ) het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Tribe meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@tribecompany.com.
 1. b) het verstrekken van je gegevens (zoals: naam, adres, emailadres, woonplaats etc.) aan partners van Tribe voor Promotionele activiteiten van deze partners, als je hiermee expliciet akkoord gegaan bent in het betreffende bestelproces. Kijk voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door partners van Tribe, altijd goed naar het Privacy Statement van die betreffende partners.
 2. c) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Tribe jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
 3. d) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
 4. e) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Tribe;

Tribe bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 1. Diensten van andere partijen

Tribe maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van de diensten van andere partijen waarbij die andere partijen in opdracht van Tribe bijvoorbeeld (e-)tickets aan je toezenden. Daarbij worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht van Tribe en zijn deze partijen niet gerechtigd om je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Tribe houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Tribe van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan info@tribecompany.com. Houd er rekening mee dat Tribe je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

 1. Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Tribe laten weten via info@tribecompany.com. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van Tribe intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mailberichten. Tribe zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

 1. Wijziging van het Privacy Statement

Tribe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2018